Hermans Advocaten, hierna te noemen “Hermans Advocaten”, respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna te noemen “AVG”.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 22 mei 2018. Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door middel van het aanpassen van deze pagina. U wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in dit Privacybeleid, volgt een duidelijke kennisgeving via onze website.

In dit Privacybeleid lichten wij toe:

– welke persoonsgegevens wij verzamelen en op welke wijze;
– voor welke doeleinden en om welke redenen wij uw persoonsgegevens verwerken;
– hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
– met wie wij uw persoonsgegevens delen;
– hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
– de rechten waarover u als betrokkene beschikt;
– of Hermans Advocaten gebruik maakt van cookies;
– hoe u contact met ons kunt opnemen.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven waarmee u te identificeren bent. 

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

– contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email-adres en BSN;
– leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
– contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
– gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres;
– gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
– persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van events of bijeenkomsten, zoals vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid;
– persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
– alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt data bij een intakegesprek of het aangaan van een overeenkomst met ons, door het invoeren van uw gegevens op onze website, door ons uw visitekaartje te geven, of door het solliciteren naar een baan. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals een plaatselijke advocaat, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.

2. Verwerking persoonsgegevens

Hermans Advocaten kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

– om onze juridische diensten te verstrekken;
– om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Hermans Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

– de uitvoering van een overeenkomst;
– het voldoen aan een wettelijke verplichting;
– gerechtvaardigd belang;
– uw toestemming.

4. Beveiliging en bewaartermijn

Hermans Advocaten gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan haar toevertrouwt. Zo zorgt Hermans Advocaten dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Slechts geautoriseerde personen binnen Hermans Advocaten hebben toegang tot uw gegevens. Met deze personen is een geheimhoudingsovereenkomst gesloten en zijn aangewezen personen verantwoordelijk toe te zien op de naleving van privacywetgeving binnen Hermans Advocaten.

Daarnaast bewaart Hermans Advocaten uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Wel kunnen persoonsgegevens eventueel langer worden bewaard ten behoeve van toekomstige belangenbehartiging. Hermans Advocaten treft de nodige maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor die specifieke doelen worden gebruikt.  

Een aantal maatregelen die we nemen: 

– Wij schermen toegang tot persoonsgegevens af met een gebruikersnaam en wachtwoord.
– Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.
– Firewalls zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde toegang tot onze servers wordt gegeven.

5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen

5.1 Wij verstrekken de persoonsgegevens niet zomaar aan

anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

5.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen

of partijen:

– personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
– externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener. 

5.3 Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze

verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

6. Informatie, wijziging en bezwaar

6.1 U kunt over de verwerking van uw persoonsgegevens altijd contact met ons opnemen.

6.2 Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

– of wij uw persoonsgegevens verwerken;
– de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
– inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
– bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
– aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
– beperking van uw persoonsgegevens;
– verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
– overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;
– vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

6.3 Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

Indien u een overzicht wenst van de persoonsgegevens die Hermans Advocaten over u verwerkt, dan kunt u een verzoek tot inzage samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, sturen naar onderstaand adres. 

Indien uw gegevens niet juist blijken te zijn of u anderszins bezwaren hebt tegen het verwerken van uw betreffende persoonsgegevens door Hermans Advocaten, kunt u Hermans Advocaten verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel op andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt uw verzoek sturen naar de volgende contactgegevens: 

– postadres:Hermans Advocaten, Rijksweg Noord 47, 6162 AB Geleen
– e-mail: kantoor@hermansadvocaten.nl
– telefoon:046-4747000

7. Wijzigingen in Privacy Statement

Hermans Advocaten behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. Op onze website vind u het meest actuele statement. U wordt verzocht dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

8. Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten? Neem dan in ieder geval contact met ons op. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Versie  mei 2018